De Schakel vzw
De Schakel vzw Partners Zin? Links Contact

De Schakel biedt ...

VZW Vrijwilligersnetwerk De Schakel verbindt zich ertoe om de aangesloten organisatie volgende zaken aan te bieden :

 • Een goed uitgewerkte en hedendaagse visie op vrijwilligerswerk
 • Aan alle vrijwilligers die in het kader van de opdracht van de aangesloten organisatie meewerken een eigen statuut en een adequate verzekering.
 • Aan de beroepskrachten en vrijwilligersverantwoordelijken van de aangesloten organisaties jaarlijks een vormingsmoment te geven.
 • Voor de vrijwilligers jaarlijks te organiseren:
  • een vormingsmoment
  • een educatieve uitstap
  • een vrijwilligersfeest
 • Belangenbehartiging van vrijwilligerswerk
 • Coördinatie (projectmanagement) van gezamenlijke acties, in samenspraak met de aangesloten organisaties.


De aangesloten organisatie verbindt er zich toe om :

 • Zich akkoord te verklaren met de visie op vrijwilligerswerk zoals deze door VZW De Schakel wordt verwoord, en draagt deze actief en loyaal uit.
 • Binnen de organisatie één medewerker (beroepskracht of vrijwilliger) aan te duiden die zetelt in de Algemene Vergadering van VZW De Schakel.
 • Binnen de organisatie één of meerdere “vrijwilligersverantwoordelijken” aan te duiden (beroepskracht of vrijwilliger). Deze nemen regelmatig deel aan vorming en/of overleg.
 • De door VZW De Schakel ter beschikking gestelde instrumenten en methodieken te hanteren.
 • De vrijwilligers aangepaste taken en de nodige omkadering aan te bieden, zowel op vlak van infrastructuur als op vlak van ondersteuning en begeleiding door beroepskrachten.
 • Zich bereid te verklaren in nauw overleg met VZW De Schakel samen te werken en deze samenwerking geregeld te evalueren en zo nodig bij te sturen.
 • Tijdig alle opgevraagde informatie door te geven die VZW De Schakel nodig heeft ter verantwoording van haar erkenning t.a.v. de Vlaamse en andere overheden als autonome vrijwilligersorganisatie, dit om te voldoen aan de wettelijk opgelegde verplichtingen.
 • In elke publicatie m.b.t. vrijwilligers(werk) het logo van VZW De Schakel te hanteren.

Vrijwilligersfeest 2016
Op het Vrijwilligersfeest van 27.09.2019 in De Zilverlink Roeselare waren 104 vrijwilligers van de aangesloten organisaties aanwezig.

terug
Disclaimer Developed by To The Dot